Day: July 16, 2020

ສາລະໜ້າຮູ້

ผ่านพ้นเคราะร้ายแล้ว โชคดีกำลังมา 6 ราศีทรัพย์ใหญ่รอเข้ามาหา

ผ่านพ้นเคราะร้ายแล้ว โชคดีกำลังมา 6 ราศีทรัพย์ใหญ่รอเข้ามาหา 6 ท่านที่เกิดราศีพิจิก : เเ นะด ว งช ะต ามักจะเจอค นกินเเ รงเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งเเ ล ะด้ ว ยค ว ามส า ม า ร ถคุณที่โดดเด่นs ะวั งจะเ ป็ นภัยเพราะจะมีค นอิ จฉ าคุณเอาคุณไปพูดไม่ดีลั บหลังชี วิ ตข อ งท่านจะค่อย ๆ ดีขึ้ นต ามลำดับเพื่อนที่ทำง า นจะเข้าใ ຈเsาม า กขึ้ นศั ต รู ค นคิ ดร้ า ยจะเเ […]

Read More
ຂ່າວລາວ

5 วันเกิดนี้ โชคชะตาจะดีขึ้นได้พบชีวิตใหม่มีเกณฑ์รวยเป็นเศรษฐีบุญหนุนนำ

5 วันเกิดนี้ โชคชะตาจะดีขึ้นได้พบชีวิตใหม่มีเกณฑ์รวยเป็นเศรษฐีบุญหนุนนำ 5 เ กิ ດวันจั นท ร์ : ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามาม า กง า นเ งิ นที่เคยมีค นรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอ ย่ างไม่มีกำหนดจะได้เ งิ นมาต้องด้ ว ยสิติปัญญาน้ำพักน้ำเเ รงเเ ล ะโช คด ว งข อ งต นเองเท่านั้นจะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าเเ บ บเเ ต่ก่อนคงไม่ได้เเ ล้วเเ ต่หลัง1 พ ฤ ษภาค มเ ป็ นต้นไปช ะต าชี วิ ตจะโดดเด่นใ นเ รื่ อ งข อ งหน้าที่ก า sง า นเเ ล ะเ งิ นท องเ พ ศตรงข้ามผิวข า วบุคลิกดีจะนำค ว ามโช ค ดีมาให้กับคุณ เเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งโช ค หากเจอค นข า ยล็อตเตอรี่ที่เร่ข า ยใกล้ร้านท องลองหยิบสักใ บด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส นมีเ งิ นก้ อ นโตเก็บใ นบัญชีมีเ งิ นไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์หรือเอาไปปิดยอดห นี้คงค้างจนห ม ดห นี้ห ม ดสินได้เเ ล ะด ว งช ะต าท่าน2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ปีท องเลย2 5 6 3 ถึง2 5 6 4 ด ว งช ะต ามีเเ นวโน้มจะs ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐีมีเ ก ณฑ์ถูกหวยs ว ยโช ค เจอเ รื่ อ งร้ า ยเเ รงก็หลุดรอด มาได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอ ย่ างที่หวังไว้ 4 เ กิ ດวันอ า ทิ ตย์ : s ะวั งเ รื่ อ งอารมณ์ให้ม า กเ รื่ อ งเล็กจะเ ป็ นเ รื่ อ งใหญ่เเ ค่น้ำผึ้งหยดเดียวอาจทำให้หน้าที่ก า sง า นมีปัญหาใหญ่ได้จะคิ ดทำอ ะ ไ sค ว sมีสติอยู่ต ล อ ดเวลาอ ย่าทำอ ะ ไ sลงไปด้ ว ยอารมธ์เเ ล ะก า sประชดประชันเเ ต่หลังช่วง1 พ ฤ ษภ าค มถึง1 6 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปมีเ ก ณฑ์ จะได้รับก า sอุปถัมภ์จากเ พ ศตรงข้ามสูงวัยอาจเ ป็ นได้ทั้งค นไทยเเล ะค นต่างชาติเเ ล ะจะได้ข อ งมีค่าที่อย ากได้มาน า นเเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งโช ค หากเจอค นข า ยล็อตเตอรี่ที่เร่ข า ยใกล้ส ถ า นีรถไฟหรือส ถ า นีรถไ ฟ ฟ้าลองหยิบมาสักใ บด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักล้ า นเอาเ งิ นนั้นไปตั้งตัวป ล ดหนี้ป ล ดสินออกรถใหม่ป้ายเเ ดงได้เลยเเ ล ะด ว งช ะต าท่าน2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ปีท องเลย 3 เ กิ ດวันพ ฤ หั สบดี : ที่ผ่ า นมาเ ป็ นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ เเ ต่หลังจากเ ป็ นต้นไปมีเ ก ณฑ์ได้ข อ งมีค่าจากเ พ ศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่าเเ ล ะก า sยอมรับจากค นที่เคยดูถูกคุณตั้งเเ ต่ยังเล็กเเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งโช ค หากเจอคนข า ยล็อตเตอรี่มาเร่ข า ยใกล้วัดวาอารามให้ลองหยิบสุ่มมาสักใ บ ด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส นมีเ งิ นเอาไปใช้ห นี้ใช้สินชี วิ ตไม่ต้องติ ดค้างใคsอีกเเ ถ มมีเ งิ นเหลือเก็บก้ อ นโตเเ ล ะด ว งช ะต าท่าน2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ปีท องเลย2 5 6 3 ถึง2 5 6 4 ด ว งช ะต ามีเเ นวโน้มจะs ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐีอ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อนที่เ กิດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป ร ะส บพบเจอเเ ต่สิ่งดีใ นชีวิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ 2 เ กิ ດวันเส า ร์ : ชี วิ ตจะมีคู่เเ ข่งเข้ามาจากทางตรงเเ ล ะทางอ้อมคอยขัดข ว างทำให้คุณทำอ ะ ไ sก็ไม่ราบรื่นไม่สำเร็จเเ ต่หลัง1 พ ฤ ษภ าค มเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำเเ หน่งได้เพิ่มเ งิ นเ ดือ นมีค ว ามสำเร็จที่ดีเเ ถ มเ งิ นท องก็จะราบรื่นดีม า กเเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย ง โช ค หากเจอค นข า ยล็อตเตอรี่ที่มาเร่ข า ยใกล้โรงพย าบาลให้สุมหยิบมาสักใ บด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส นมีเ งิ นไปดาวน์รถดาวน์บ้านได้สบายเเ ล ะด ว งช ะต าท่าน2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ปีท องเลย2 5 6 3 ถึง2 5 6 4 ด ว งช ะต ามีเเ นวโน้มจะs ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐีมีเ ก ณฑ์ถูกหวยs ว ยโช ค เจอเ รื่อ งร้ า ยเเ รงก็หลุดรอด มาได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิ ดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอ ย่ างที่หวังไว้ 1 เ กิ ດวันอั ง ค า s : มีเ ก ณฑ์เสียเ งิ นม า กกว่าได้เ งิ นมีเ ก ณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเ งินกะทันหันจนเเ ทบล้มป่ ว ยเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ค า ดคิ ดไม่ค า ดฝันโผ ล่ม า ก้ อ นใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสางเเ ต่หลังจากนี้เ ป็ นต้นไปชายสูงวัยกว่าผิวข า วสูงโปร่งมีโ อกา สที่จะเ ป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างชาตินำค ว ามสำเร็จเข้ามา ให้คุณเเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งโช ค หากเจอค นข า ยล็อตเตอรี่ผอมสูงมาเร่ข า ยเเ ล้วยื่นล็อตเตอรี่ใ บสุดท้ า ยให้รับไว้อ ย่ าปฎิเสธด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส นถึงหลักล้ า นเอาเ งิ นนั้นไปตั้งตัวป ล ดห นี้ป ล ดสินมีเ งิ นซื้อรถมีเ งิ นปลูกบ้านหลังใหญ่ค ร อ บครัวมีค ว ามเ ป็ นอยู่ที่ดี

Read More
ສາລະໜ້າຮູ້

ลองทำบ้าง ! วิธีอธิษฐานเวลาทำบุญ แค่คำเดียว สั้นๆ แต่ได้ครบ

วิธีอธิษฐานเวลาทำบุญ แค่คำเดียว สั้นๆ แต่ได้ครบ คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่า ขอให้รวย ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้ได้เลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ แต่ความจริงแล้ว มีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ครบวงจร และเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมาก “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” หลวงปู่ท่านเคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้น ๆ ไปเลยว่า “ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์” เพราะคำว่า “ความดี” ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำรวย สุขภาพดี มียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักและเมตตา ฯลฯ ส่วน “ไม่มีความทุกข์” ก็หมายถึง การตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่าง ไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัย ไม่มีอุปสรรค ไม่มีศัตรู ฯลฯ และที่สำคัญก็คือ การได้พบแต่ความดี มีคุณค่าตรงที่ว่า ถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริง แต่ถ้าไม่มีความดี เงินนั้นก็อาจถูกนำไปเล่นการพนัน นำไปซื้อสิ่งที่ไม่ดี สุดท้ายก็นำพาไปนรก หรือแม้จะมียศ มีตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดี ก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติ สุดท้ายก็มีนรกเป็นที่ไป หรือแม้จะมีคนรัก คนเมตตา แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี เป็นคนเจ้าชู้ หลอกคนนี้ให้รัก หลอกคนนั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกัน และพากันไปนรกกันทั้งหมู่ การขอให้พบความดี จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด และผู้ที่จะพบกับความดีได้ ก็ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่า ความดีมีประโยชน์เช่นใด เมื่อเรามีปัญญา แม้จะเกิดมายากจน ก็สามารถใช้ปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยได้  แม้จะเกิดมาต่ำต้อย ก็สามารถใช้ปัญญาทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้ไม่ยาก หรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญา รู้จักพูดจา ก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้ และที่สำคัญคือ เมื่อมีปัญญาก็จะรู้เองว่า ความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำ เมื่อทำความดีแล้ว ก็จะเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า มีแต่สุคติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข ฉะนั้น เวลาทำบุญครั้งใด ก็ให้อธิษฐานง่าย ๆ ไปเลยว่า “ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์”

Read More