ສາລະໜ້າຮູ້

ผ่านพ้นเคราะร้ายแล้ว โชคดีกำลังมา 6 ราศีทรัพย์ใหญ่รอเข้ามาหา

ผ่านพ้นเคราะร้ายแล้ว โชคดีกำลังมา 6 ราศีทรัพย์ใหญ่รอเข้ามาหา 6 ท่านที่เกิดราศีพิจิก : เเ นะด ว งช ะต ามักจะเจอค นกินเเ รงเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งเเ ล ะด้ ว ยค ว ามส า ม า ร ถคุณที่โดดเด่นs ะวั งจะเ ป็ นภัยเพราะจะมีค นอิ จฉ าคุณเอาคุณไปพูดไม่ดีลั บหลังชี วิ ตข อ งท่านจะค่อย ๆ ดีขึ้ นต ามลำดับเพื่อนที่ทำง า นจะเข้าใ ຈเsาม า กขึ้ นศั ต รู ค นคิ ดร้ า ยจะเเ […]

Read More
ຂ່າວລາວ

5 วันเกิดนี้ โชคชะตาจะดีขึ้นได้พบชีวิตใหม่มีเกณฑ์รวยเป็นเศรษฐีบุญหนุนนำ

5 วันเกิดนี้ โชคชะตาจะดีขึ้นได้พบชีวิตใหม่มีเกณฑ์รวยเป็นเศรษฐีบุญหนุนนำ 5 เ กิ ດวันจั นท ร์ : ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามาม า กง า นเ งิ นที่เคยมีค นรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอ ย่ างไม่มีกำหนดจะได้เ งิ นมาต้องด้ ว ยสิติปัญญาน้ำพักน้ำเเ รงเเ ล ะโช คด ว งข อ งต นเองเท่านั้นจะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าเเ บ บเเ ต่ก่อนคงไม่ได้เเ ล้วเเ ต่หลัง1 พ ฤ ษภาค มเ ป็ นต้นไปช ะต าชี วิ ตจะโดดเด่นใ นเ รื่ อ งข อ งหน้าที่ก า sง า นเเ ล ะเ งิ นท องเ พ ศตรงข้ามผิวข า วบุคลิกดีจะนำค ว ามโช ค ดีมาให้กับคุณ เเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งโช ค หากเจอค นข า ยล็อตเตอรี่ที่เร่ข า ยใกล้ร้านท องลองหยิบสักใ บด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส นมีเ งิ นก้ อ นโตเก็บใ นบัญชีมีเ งิ นไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์หรือเอาไปปิดยอดห นี้คงค้างจนห ม ดห นี้ห ม ดสินได้เเ ล ะด ว งช ะต าท่าน2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ปีท องเลย2 5 6 3 ถึง2 5 6 4 ด ว งช ะต ามีเเ นวโน้มจะs ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐีมีเ ก ณฑ์ถูกหวยs ว ยโช ค เจอเ รื่ อ งร้ า ยเเ รงก็หลุดรอด มาได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอ ย่ างที่หวังไว้ 4 เ กิ ດวันอ า ทิ ตย์ : s ะวั งเ รื่ อ งอารมณ์ให้ม า กเ รื่ อ งเล็กจะเ ป็ นเ รื่ อ งใหญ่เเ ค่น้ำผึ้งหยดเดียวอาจทำให้หน้าที่ก า sง า นมีปัญหาใหญ่ได้จะคิ ดทำอ ะ ไ sค ว sมีสติอยู่ต ล อ ดเวลาอ ย่าทำอ ะ ไ sลงไปด้ ว ยอารมธ์เเ ล ะก า sประชดประชันเเ ต่หลังช่วง1 พ ฤ ษภ าค มถึง1 6 ธันวาคมเ ป็ นต้นไปมีเ ก ณฑ์ จะได้รับก า sอุปถัมภ์จากเ พ ศตรงข้ามสูงวัยอาจเ ป็ นได้ทั้งค นไทยเเล ะค นต่างชาติเเ ล ะจะได้ข อ งมีค่าที่อย ากได้มาน า นเเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งโช ค หากเจอค นข า ยล็อตเตอรี่ที่เร่ข า ยใกล้ส ถ า นีรถไฟหรือส ถ า นีรถไ ฟ ฟ้าลองหยิบมาสักใ บด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักล้ า นเอาเ งิ นนั้นไปตั้งตัวป ล ดหนี้ป ล ดสินออกรถใหม่ป้ายเเ ดงได้เลยเเ ล ะด ว งช ะต าท่าน2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ปีท องเลย 3 เ กิ ດวันพ ฤ หั สบดี : ที่ผ่ า นมาเ ป็ นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ เเ ต่หลังจากเ ป็ นต้นไปมีเ ก ณฑ์ได้ข อ งมีค่าจากเ พ ศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่าเเ ล ะก า sยอมรับจากค นที่เคยดูถูกคุณตั้งเเ ต่ยังเล็กเเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งโช ค หากเจอคนข า ยล็อตเตอรี่มาเร่ข า ยใกล้วัดวาอารามให้ลองหยิบสุ่มมาสักใ บ ด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส นมีเ งิ นเอาไปใช้ห นี้ใช้สินชี วิ ตไม่ต้องติ ดค้างใคsอีกเเ ถ มมีเ งิ นเหลือเก็บก้ อ นโตเเ ล ะด ว งช ะต าท่าน2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ปีท องเลย2 5 6 3 ถึง2 5 6 4 ด ว งช ะต ามีเเ นวโน้มจะs ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐีอ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อนที่เ กิດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป ร ะส บพบเจอเเ ต่สิ่งดีใ นชีวิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ 2 เ กิ ດวันเส า ร์ : ชี วิ ตจะมีคู่เเ ข่งเข้ามาจากทางตรงเเ ล ะทางอ้อมคอยขัดข ว างทำให้คุณทำอ ะ ไ sก็ไม่ราบรื่นไม่สำเร็จเเ ต่หลัง1 พ ฤ ษภ าค มเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต ามีเ ก ณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำเเ หน่งได้เพิ่มเ งิ นเ ดือ นมีค ว ามสำเร็จที่ดีเเ ถ มเ งิ นท องก็จะราบรื่นดีม า กเเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย ง โช ค หากเจอค นข า ยล็อตเตอรี่ที่มาเร่ข า ยใกล้โรงพย าบาลให้สุมหยิบมาสักใ บด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส นมีเ งิ นไปดาวน์รถดาวน์บ้านได้สบายเเ ล ะด ว งช ะต าท่าน2 ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ใ นเ ก ณฑ์ปีท องเลย2 5 6 3 ถึง2 5 6 4 ด ว งช ะต ามีเเ นวโน้มจะs ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐีมีเ ก ณฑ์ถูกหวยs ว ยโช ค เจอเ รื่อ งร้ า ยเเ รงก็หลุดรอด มาได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิ ดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอ ย่ างที่หวังไว้ 1 เ กิ ດวันอั ง ค า s : มีเ ก ณฑ์เสียเ งิ นม า กกว่าได้เ งิ นมีเ ก ณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเ งินกะทันหันจนเเ ทบล้มป่ ว ยเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ค า ดคิ ดไม่ค า ดฝันโผ ล่ม า ก้ อ นใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสางเเ ต่หลังจากนี้เ ป็ นต้นไปชายสูงวัยกว่าผิวข า วสูงโปร่งมีโ อกา สที่จะเ ป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างชาตินำค ว ามสำเร็จเข้ามา ให้คุณเเ ถ มท่านยังมีเ ก ณฑ์ได้โช ค ลาภจากก า sเ สี่ย งโช ค หากเจอค นข า ยล็อตเตอรี่ผอมสูงมาเร่ข า ยเเ ล้วยื่นล็อตเตอรี่ใ บสุดท้ า ยให้รับไว้อ ย่ าปฎิเสธด ว งท่านมีเ ก ณฑ์สูงจะถูกsาง วัลหลักเเ ส นถึงหลักล้ า นเอาเ งิ นนั้นไปตั้งตัวป ล ดห นี้ป ล ดสินมีเ งิ นซื้อรถมีเ งิ นปลูกบ้านหลังใหญ่ค ร อ บครัวมีค ว ามเ ป็ นอยู่ที่ดี

Read More
ສາລະໜ້າຮູ້

ลองทำบ้าง ! วิธีอธิษฐานเวลาทำบุญ แค่คำเดียว สั้นๆ แต่ได้ครบ

วิธีอธิษฐานเวลาทำบุญ แค่คำเดียว สั้นๆ แต่ได้ครบ คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่า ขอให้รวย ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้ได้เลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ แต่ความจริงแล้ว มีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ครบวงจร และเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมาก “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” หลวงปู่ท่านเคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้น ๆ ไปเลยว่า “ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์” เพราะคำว่า “ความดี” ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำรวย สุขภาพดี มียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักและเมตตา ฯลฯ ส่วน “ไม่มีความทุกข์” ก็หมายถึง การตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่าง ไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัย ไม่มีอุปสรรค ไม่มีศัตรู ฯลฯ และที่สำคัญก็คือ การได้พบแต่ความดี มีคุณค่าตรงที่ว่า ถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริง แต่ถ้าไม่มีความดี เงินนั้นก็อาจถูกนำไปเล่นการพนัน นำไปซื้อสิ่งที่ไม่ดี สุดท้ายก็นำพาไปนรก หรือแม้จะมียศ มีตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดี ก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติ สุดท้ายก็มีนรกเป็นที่ไป หรือแม้จะมีคนรัก คนเมตตา แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี เป็นคนเจ้าชู้ หลอกคนนี้ให้รัก หลอกคนนั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกัน และพากันไปนรกกันทั้งหมู่ การขอให้พบความดี จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด และผู้ที่จะพบกับความดีได้ ก็ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่า ความดีมีประโยชน์เช่นใด เมื่อเรามีปัญญา แม้จะเกิดมายากจน ก็สามารถใช้ปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยได้  แม้จะเกิดมาต่ำต้อย ก็สามารถใช้ปัญญาทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้ไม่ยาก หรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญา รู้จักพูดจา ก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้ และที่สำคัญคือ เมื่อมีปัญญาก็จะรู้เองว่า ความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำ เมื่อทำความดีแล้ว ก็จะเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า มีแต่สุคติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข ฉะนั้น เวลาทำบุญครั้งใด ก็ให้อธิษฐานง่าย ๆ ไปเลยว่า “ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์”

Read More
ຂ່າວລາວ

ເກີດເຫດຊາຍຖືກຍິງເສຍຊີວິດ ບໍ່ຮູ້ແມ່ນພີ່ນ້ອງໃຜເຫດເກີດຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫ້ອມ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

ວັນທີ 8/7/2020 ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນເພດຊາຍ ຄົນບ້ານອ່າງນ້ອຍ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມເຈົ້າຫນ້າທີ່ກອງພິສູດຫລັກຖານກຳລັງສືບສວນ-ສອບສວນ. ເກີດເຫດມີຄົນຖືກຍິງເສຍຊີວິດ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫ້ອມ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າໄດ້ຍິນສຽງປືນດັງສະນັ່ນ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜໃສ່ໃຈຄິດວ່າເດັກນ້ອຍຈູດລູກກະໂພກ ແຕ່ຕໍ່ມາເປັນເຫດຍິງຄົນ. ຕໍ່ມາມີຄົນພົບເຫັນສົບຊາຍຫນຸ່ມນອນເສຍຊີວິດເກືອກກາງຖະໜົນພ້ອມມີຫລັກຖານລູກປືນຢູ່ຂ້າງໆ, ຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນເພດຊາຍອາຍຸປະມານ 20 ກວ່າປີນອນຂວໍ່າຫນ້າໃນທ່າຍັງສວມໃສ່ຫມວກກັນທະທົບຢູ່ຫົວ ເຈົ້າຫນ້າກູ້ໄພມູນນິທີຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປີດເຜີຍວ່າໄດ້ພົບເຫັນລູກປືນຕົກເຮ່ຍຕາມທອ້ງຖະຫນົນຫ່າງກັນກັບຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 300 ແມັດ ສ່ວນລົດຈັກຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນບໍ່ເຫັນ, ຄາດອາດມີການຊິງຊັບ ຫລື ປະເດັນອື່ນໆທີ່ແອບແຝງ. ສຳລັບມືປືນຍິງດ້ານຫລັງຜູ້ເສຍຊີວິດ ສົບຊາຍຫນຸ່ມນອນຕາຍເກືອກເລືອດພ້ອມມີຫລັກຖານລູກປືນ ຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນເພດຊາຍອາຍຸປະມານ 20 ກວ່າປີນອນຂວໍ່າຫນ້າເກືອກເລືອດໃນທ່າຍັງສວມໃສ່ຫມວກກັນທະທົບຢູ່ຫົວ ເຈົ້າຫນ້າກູ້ໄພມູນນິທີຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປີດເຜີຍວ່າໄດ້ພົບເຫັນລູກປືນຕົກເຮ່ຍຕາມທອ້ງຖະຫນົນຫ່າງກັນກັບສົບຜູ້ຕາຍ 300 ແມັດ ຂະນະທີ່ລົດຈັກຂອງຜູ້ຕາຍບໍ່ເຫັນ, ຄາດອາດມີການຊິງຊັບ ຫລືປະເດັນອື່ນໆທີ່ແອບແຝງ ຈາກກວດສອບຮ່າງກາຍບໍ່ມີເອກະສານ ແລະຫລັກຖານໃດໆຕິດຕົວ ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ຕາຍຕິດຕາມ ແລະມາເກັບເອົາສົບດ່ວນ

Read More
ຂ່າວລາວ

ຊ່ວຍກັນລະວັງ ເກີດພະຍາດຫຍັງຢູ່ແຂວງເຊກອງເສຍຊິວີດ 2ຄົນແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

ຈາກເຟສບຸກ B’ Jonny Ppr ໄດ້ໂພສໄວ້ວ່າ: ໄປສູສະຫວັນຊັ້ນຟ້າທັງ2ຄົນເດີ ຈັກຍ້ອນສາເຫດຫຍັງທີ່ເຮັດໄຫ້ເປັນເເບບນີ້ ຊ່ວຍລະວັງເເນ່ເດີ ຖ້າເປັນໄຂ້ ເຈັບຫົວ,ປວດຮາກ ພ້າວໄປກວດອາການເເນ່ເດີ ມື້ນີ້ຄົນທີ່ມາເເຕ່ສົງສະການກະມີອາການຊ໊ອກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ເເລະ ອີກຄົນ1ເປັນເດັກ ມີອາການຮາກ ເຈັບຫົວ ຈຶງສົງໂຕໄປຮັບການຮັກສາທັງ2ລາຍ ເຕືອນພໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງລະວັງເເນ່ເດີ ກຳລັງຖ້າຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມ…#ສະຖານທີ່ #ບ້ານຈະກຳໄຫຍ່ #ເມືອງທ່າເເຕງ#ເເຂວງເຊກອງ

Read More
ຂ່າວລາວ

ສາວ​ປ່ວຍຢູ່​ໂຮງ​ໝໍມາຫຼາຍ​ມື້​ແລ້ວ ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຕ້​ອງ​ການ​ເລືອດ ກຸບ​A ດ່ວນ

​ໜຸ່ມ​ໂພ​ສ ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ທີ່​ນ້ອງ​ສາວ​ຕົນ​ບໍ​ສະ​ບາຍ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍຫຼາຍ​ມື້​ແລ້ວ, ຈາກ​ທີ່​ເຫັນ​ນ້ອງ​ເຫຼືອງ​ຕ່າງ​ຈາກ​ຕອນ​ທີ່​ປົກ​ກະ​ຕິໂດຍ​ຜູ້​ໃຊ້​ເຟດ​ບຸກ ໄດ້​ໂພ​ສວ່າ: ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນໍາພີ້ນຳນ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມ ພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການເລືອດກຣຸບ A ດ່ວນໆ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນໍາພີ້ນ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ ຊື່ ທ ກອງແກ້ວ 020 58173252, ນ ຄໍາຫຼ້າ 020 91166107 , ອ້າຍສາຍ 020 97755642 ໃຫ້ເລືອດເທົ່າກັບໃຫ້ຊີວິດ

Read More
ຂ່າວລາວ

ຟັງຄວາມໃນໃຈຄູອາສາເຮັດວຽກ 7ປີ ໄຮ້ວີ່ແວວລັດຖະກອນຕ້ອງຈໍາໃຈລາອອກທັງນໍ້າຕາ

ຜ່ານມາແອັດມິນເຄີຍນໍາສະເໜີໄປແລ້ວກ່ຽວກັບປະເດັນຄູອາສາຜູ້ເຮັດວຽກດ້ວຍໃຈເພື່ອລໍຖ້າການໄດ້ເຂົ້າລັດຖະກອນ ມີລາຍຮັບເປັນເງິນເດືອນຈາກລັດເພື່ອລ້ຽງຊີບ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຄວາມຫວັງດັ່ງກ່າວ ດັ່ງຄູໜຸ່ມຄົນນີ້ຜູ້ເຮັດວຽກສິດສອນນັກຮຽນມາແລ້ວເປັນເວລາ 7ປີ ແຕ່ຍັງໄຮ້ວີ່ແວວການໄດ້ເຂົ້າລັດ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຕັດສິນໃຈລາອອກທັງນໍ້າຕາ ສົມນິດ ທິບພະວົງ ໜຶ່ງໃນຄູອາສາສະໝັກໄດ້ເຜີຍຂໍ້ຄວາມເປີດໃຈຜ່ານສື່ອອນລາຍ ລະບາຍຄວາມຮູ້ຕະຫຼອດ 7ປີທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍໃຈວ່າ: ຂໍໂທດລ່ວງຫນ້າເດີພີ່ນ້ອງ ຂ້ອຍຊື່ ທ ສົມນິດ ທິບພະວົງ ອາຍຸ31ປີ ເປັນຄູສອນຢູໂຮງຮຽນ ມ.ຕບ້ານວັງບົງ, ກຸ້ມວັງບົງເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ຂ້ອຍຂໍເລົ່າປະຫວັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງຮູ້ແດ່ວ່າເລີ່ມແຕ່ສົກຮຽນ2013ເປັນຕົນມາຕົນເອງໄດ້ເຂົ້າເປັນຄູອາສາສະໝັກຈົນຮອດປີ2020 ລວມເວລາໄດ້ 7ປີແລ້ວແຕ່ກໍ່ຍັງບໍທັນໄດ້ໂຕເລກລັດຖະກອນເທືອ ປີນີ້ຍິ່ງຊໍ້າຮ້າຍບໍ່ມີຮອດລາຍຊື່ທີ່ຈະເຂົ້າສອບເສັງເພາະເພິ່ນເລືອກບໍ່ແມ່ນສາຍຮຽນ, ເພິ່ນເລືອກສາຍຄະນິດສາດແຕ່ເຮົາພັດຮຽນສາຍພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ກໍ່ຄວນຄຳນຶງເຖິງບັນດານະໂຍບາຍນໍາ, ຄູສອນຢູ່ບ້ານນອກໄຟຟ້າກໍ່ບໍ່ມີ, ສັນຍານໂທລະສັບກໍ່ບໍ່ມີ, ເສັ້ນທາງລົດກໍ່ບໍ່ມີ, ອາໄສທຽວທາງນ້ຳກໍ່ທຸລະກັນດານ, ເຖິງຂະໜາດນີ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມຈຳເປັນເລີຍ ມາຮອດມື້ນີ້ ຄວາມອົດທົນມັນໝົດລົງ, ກໍ່ເລີຍຈຳເປັນຕ້ອງຂໍລາອອກທັງນ້ຳຕາແລ້ວລະທັ້ງໆທີ່ເຄີຍມີຜົນງານໄວ້ຫຼວງຫຼາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເປັນຮອງເລຂາຊາວຫນຸ່ມ, ເປັນສະມາຊິກພັກແຕ່ສຸດທ້າຍກະຕ້ອງຖອນຕົວອອກມາເປັນຊາວກະຊິກອນໃນມື້ນີ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມຝາກບອກພີ່ນ້ອງຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ອ່ານໂພສນີ້ແລ້ວຂໍໃຫ້ຊ່ວຍແຊ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນມເຫັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ດ້ວຍ

Read More
ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ເຈັບໃຈສາມີດູຖູກຮູບຮ່າງອ້ວນ ເລີຍຈັດການປ່ຽນຮູບຮ່າງກ່ອນຂໍເລີກສາມີທັນທີ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີການແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຂອງແມ່ທ່ານຫນື່ງ ຜູ້ທີ່ພົບກັບພາວະຊຶມເສົ້າຫລັງເກີດລູກຄືແມ່ຄົນອື່ນທົ່ວໄປ ຈົນສົງຜົນໃຫ້ລາວມີນ້ຳຫນັກເພີ່ມຂື້ນເລື່ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍສາມີເລີ່ມເວົ້າຈາດູຖູກໃສ່ຈົນລາວອຶດກັບມາຟິດຫຸ່ນງາມແທບຈືບໍ່ໄດ້ ແມ່ລູກຫນື່ງຊາວເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ອອກມາໂພສເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງລາວໃຫ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການລຸດນ້ຳຫນັກຂອງທຸກຄົນວ່າ ເມື່ອປະມານປີ 2014 ລາວໄດ້ເກີດລູກສາວອອກມາ ແລະ ຫລັງຈາກທີ່ລາວຫາຍດີແລ້ວ ລາວກັບຕ້ອງພົບກັບພາວະຊືມເສົ້າຫລັງເກີດລູກ ຈົນສົ່ງຜົນໃຫ້ນ້ຳຫນັກລາວເພີ່ມຂື້ນເລື່ອຍໆ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນປັນຫາໃຫຍ່ຫຍັງເທົ່າກັບການທີ່ລາວຕ້ອງທົນກັບຄຳດູຖູກດ່າຂອງສາມີທີ່ຊັງຮູບຮ່າງຂອງລາວໃນຕອນນັ້ນ ຄຳເວົ້າຂອງສາມີເຮັດໃຫ້ລາວເສີຍໃຈເປັນຢ່າງຫລາກທີ່ຄືກັບຊ້ຳເຕີມໃຫ້ລາວເຈັບຊ້ຳໄປຫລາຍກວ່າເກົ່າ ເພາະມັນອອກມາຈາກປາກຂອງຄົນທີ່ລາວຮັກ ແຕ່ລາວກໍ່ຫາໄດ້ນຳຄຳເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນມາເກັບຄິດໃຫ້ນ້ອຍໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ ກັບກັນລາວເກັບມັນມາເປັນແຮງອຶດໃນການປ່ຽນແປງຕົວເອງ ລາວເລີ້ມອອກກຳລັງກາຍຢ່າງຫນັກ ຄຸມອາຫານທຸກມື້ແລະມີວິໄນຕໍ່ຕົວເອງ ບໍ່ມີວັນໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົວເອງດ້ວຍຂອງຫວານແລະອາຫານມັນ ບໍ່ມີຫຍັງທັງສີ້ນ ເມື່ອລາວຈະກີນຫວານລາວກໍ່ຫວນຄິດເຖີງຄຳດູຖູກຂອງສາມີ ແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ລາວກບບມາອຶດອອກກຳລັງກາຍໄດ້ດີ ໃນທີ່ສຸດລາວກໍ່ກັບມາງາມແຊ່ບ ຫຸ່ນຟິດຊວນເບີ່ງ ຈົນຖ້າບໍ່ບອກກໍ່ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າລາວລູກ 1 ແລ້ວ ທັງນີ້ລາວເລົ່າວ່າການປ່ຽນແປງຕົວເອງນີ້ລາວເຮັດເພື່ອຕົວເອງ ຫາເພື່ອເອົາໃຈສາມີແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະຫລັງຈາກນັ້ນລາວກໍ່ປະກາດຂໍເລີກກັບສາມີແບບສາຍຟ້າແລບ ຂໍລ້ຽງລູກຄົນດຽວເປັນແມ່ລ້ຽງດ່ຽວສຸດແຊ່ບໃຫ້ສາມີເສີຍໃຈຫລີນດີກວ່າ

Read More
ສາລະໜ້າຮູ້

ເຂົາຈະເວົ້າແບບໃດ ກໍ່ຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ

ເຂົາຈະເວົ້າແບບໃດ ກໍ່ຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ ຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ຢ່າເອາຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນມາໃສ່ໃຈ ໃຫ້ເມື່ອຍເລີຍ ມັນເສຍເວລາທຳມາຫາກິນ ຢ່າໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງໃຜ ມາທຳຮ້າຍໄດ້ຄວາມມຸ້ງຫມາຍ ເອົາໃຈເຮົາ ຈະດີໄດ້ ດ້ວຍເຮົາ ເຝົ້າແຕ່ສ້າງ ຈະຊົ່ວແດ່ ຕ່າງເຮັດ ນຳມານັ່ນ ຢູ່ທີ່ຕົວຢ້ານເຮັດດີກັນ ເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມດີ ທີ່ຄວນເຮັດ ໃຜວ່າເຮົາກໍ່ຢ່າເອົາມາຖືຊາ ໃຜຈະວ່າຊ່າງເຂົາເຮົາບໍ່ໄປສົນ ຈະດີ ຊົ່ວ ຢູ່ທີ່ຕົວຢ່າກັງວົນ ບໍ່ແມ່ນຄົນໃຜເຂົາວ່າເຮົາມາ ຢ່າໄປທຸກກັງວົນຄຳຄົນຫຼາຍ ຄວນຮູ້ຈັກຈື່ຈຳເຮັດສຸກໄດ້ ໃຜຈະວ່າກະຊ່າງເຂົາບໍ່ເສົ້າໃ ຈ ຈະທຸກໄປເຮັດຫຍັງໃຜວ່າເຮົາ ຂໍ້ຄິດ ຄຳຄົມ ເຂົາຈະເວົ້າແບບໃດກໍ່ຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ 5 ວິທີ ຮັບມືຄົນທີ່ບໍ່ມັກເຮົາ ແລະ ເຮົາກໍ່ຢັງມີຄວາມສຸກໄດ້ 1,ສະແດງນ້ຳໃ ຈ ບາງເທື່ອອາດເວົ້າງ່າຍ ແຕ່ເຮັດຍາກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄວນມີນ້ຳໃຈ ລວມທັງກັບຄົນທີ່ໄຮ້ນ້ຳໃຈກັບເຮົາ ການສະແດງນ້ຳໃຈບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົນໃຈວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນນ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍປານໃດ ບໍ່ຄວນໄປຕັດສິນຜູ້ອື່ນຈາກຄຳເວົ້າຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າຕ່າງຫາກຄືສິ່ງທີ່ສະທ້ອນມຸມມອງ […]

Read More
ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ

ຂ້ອຍຮູ້ສືກລະອາຍໃຈ ເຂົາຫາວ່າຂ້ອຍຖີ້ມຜົວ(ເລື່ອງເລົ່າຊິວີດຈີງ)

ສະບາຍດີແອດມີນຂ້ອຍມີເລື່ອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາຂອງຂ້ອຍມາເລົ່າສູ່ເຈົ້າຟັງເລື່ອງຄືວ່າຂ້ອຍກັບຜົວຂ້ອຍພາຍຫຼັງຮ້າງກັນໄດ້ສອງເດືອນ, ໂຕຂອງເຂົາຈ່ອຍຜອມລົງຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ໜັງຫຸ້ມກະດູກ. ເຫັນແລ້ວ ຂ້ອຍສຸດແສນທໍລະມານ ແລະ ອີດູຕົນເຂົາ ພວກຂ້ອຍເຄີຍມີຄວາມສຸກຢູ່ຮ່ວມສາຍຄາດຽວກັນມາໄດ້ສອງປີ. ຜົວຂອງຂ້ອຍເຂົາເປັນຄົນດີຫຼາຍ ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເອົາໃຈຂ້ອຍທຸກຢ່າງ ແຕ່ພໍ່ ແມ່ ແລະ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຜົວຊໍ້າບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ(ຄືພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍຖືກກັບຂ້ອຍ). ເມື່ອແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ຂ້ອຍເຫັນອຸປະສັກທຸກຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າ ອຸປະສັກທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ສຸດກໍຄື ພໍ່ ແມ່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຜົວເປັນຄົນອາດຍາສິດ, ເຄັ່ງຄັດກິກີ, ສ່ວນຜູ້ເປັນເອື້ອຍຂອງຜົວແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ຂໍຢືມເງິນນຳນ້ອງໃພ້ ພວກຂ້ອຍແຕ່ງງານກັນໄດ້ 2 ປີ ແຕ່ບໍ່ມີລູກນຳກັນ, ນັ້ນຄືສາເຫດທີ່ເຂົາອ້າງຮ້າງຂ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຈະຮ້ອງຂໍແນວໃດກໍບໍ່ໄດ້. ໃນທີ່ສຸດກໍຕ້ອງແຍກທາງກັນ. ພາຍຫຼັງພວກເຮົາແຍກທາງກັນໄດ້ສອງເດືອນ ຜົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ນັດພົບກັບຂ້ອຍຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນຂະນະນັ້ນເຂົາໄດ້ເອົາບັດເງິນຝາກ ເອທີເອັມ ຂອງເຂົາຢື່ນໃຫ້ຂ້ອຍທັງເວົ້າວ່າ: “ນີ້ແມ່ນບັດເງິນຝາກ ເອທີເອັມຂອງອ້າຍ. ລະຫັດຂອງມັນກໍຄື ວັນເກີດຂອງນ້ອງເອງ. ອ້າຍອາດຈະມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ທໍ່ໃດອີກແລ້ວ ຢ້ານວ່າເມື່ອບໍ່ມີອ້າຍແລ້ວ ຢ້ານພໍ່ແມ່ຂອງອ້າຍຈະຊໍ້າເຕີມເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມເຈັບຊໍ້າຕື່ມອີກ, ອ້າຍຄິດວ່າດ້ວຍເງິນຈຳນວນທີ່ອ້າຍໃຫ້ນ້ອງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດນ້ອງດີຂຶ້ນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຮົາບໍ່ທັນມີລູກນຳກັນ ເມື່ອນ້ອງຈະເອົາຜົວໃໝ່ກໍຈະສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ” ຂ້ອຍບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າຈະມີຄຳເວົ້າທີ່ເອີ້ນວ່າຮັກແທ້ອອກມາແບບນີ້ ແລະ ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າພາຍຫຼັງຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວເຂົາຈະປ່ວຍໂຊລົງແບບນີ້ ທີ່ຍັງແຕ່ໜັງຫຸ້ມກະດູກ. ຂ້ອຍຮ້ອງຂໍນຳເຂົາອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ ຢາກເຮັດພັນທະຂອງຜູ້ເປັນເມຍທີ່ດີອີກຄັ້ງ ແຕ່ເຂົາກໍໄດ້ແຕ່ແກ່ວງຫົວປະຕິເສດ. ວັນເວລາທີຍັງເຫຼືອຢູ່ ຂ້ອຍພະຍາຍາມເບິ່ງແຍງດູແລເຂົາຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ […]

Read More